Fókuszban az adózás. Ami még fontosabb: tökéletesen megérteni Ügyfeleinket és teljesen testreszabott megoldásokkal szolgálni. Szolgáltatásaink

Feltételes adómegállapí- tások, konkrét ügyletek esettanulmányai, releváns bírósági esetjog ... Ilyen és ehhez hasonló anyagokat ölel fel dokumentumtárunk. Tudástár

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi nagyvállalatok és TOP100 magyar cégek bíznak felkészültségünkben, tapasztalatunkban ... Referenciák

Az adófizetési kötelezettség számításához segítséget nyújtó, szakértőink által készített ingyenes, interaktív programok  ... {pmx} kalkulátorok

 

Hírek

pmx
2016-12-15

Új többoldalú egyezmény a BEPS intézkedések bevezetésére

November 24-én több száz ország részvételével fejeződtek be a tárgyalások egy olyan többoldalú eszköz létrehozásáról (multilateral instrument, a továbbiakban: MLI), amely a hatályos kétoldalú adózási egyezmények alkalmazását módosítja majd az OECD/G20 által kidolgozott BEPS akcióterv követelményeinek megfelelően.

A 2016. december 31-ig aláírható MLI lehetővé teszi, hogy viszonylag gyorsan épüljenek be a meglévő adózási egyezményekbe olyan szabályok, melyek gátat szabnak a „treaty shopping”-nak, az állandó telephely létesülés mesterséges elkerülésének, a hibrid eszközöknek, valamint megkönnyítik a viták rendezését. Az MLI választható rendelkezései csak akkor alkalmazandók, ha azt mindkét érintett ország választotta. A ratifikációs eljárás eredményétől függően az eszköznek jelentős hatása lehet több, mint 2000 hatályos kétoldalú adózási egyezményre.
Az MLI-t (teljes nevén: Adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzésére irányuló adóegyezményekkel kapcsolatos intézkedéseket bevezető multilaterális egyezmény) több, mint 100 taggal rendelkező, úgynevezett Ad Hoc Csoport fejlesztette ki a 2015 októberében a BEPS 15. akciójáról szóló végleges jelentés, valamint az OECD/G20 vezetők megbízása alapján. Az MLI új rendelkezések bevezetésével, illetve a régiek módosításával változtat a már létező adóegyezményeken.

Az MLI rugalmasan teret enged a tagországoknak az opt-in és opt-out lehetőségekkel (eltekintve bizonyos kötelező minimális előírásoktól), illetően az alternatív rendelkezések tekintetében is. Azon egyezmények esetében, amelyek már tartalmaznak BEPS-et érintő rendelkezéseket, az MLI az úgynevezett „kompatibilitási klauzulákat” használja, amelyek részletesen leírják, hogy milyen feltételek mellett kell új rendelkezést hozzáadni vagy egy régit kicserélni létező adóegyezmények esetében. Az MLI-hez tartozik még egy Magyarázó Közlemény is, amely útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy hogyan működhet együtt az MLI a már létező egyezményekkel, valamint magába foglal még egy Kommentárt is, biztosítva a különböző rendelkezések következetes használatát.

Kulcsfontosságú intézkedések
AZ MLI többek között a következő intézkedésekkel módosítja a meglévő bilaterális adózási egyezményeket:

Hibrid eszközök:

Az MLI bevezet néhány opcionális egyezményes rendelkezést a hibrid rendszerekre fókuszálva, amelyek azon különbségek kihasználásával jönnek létre, amikor egyes entitások vagy ügyletek a különböző országok törvényei alapján más adóbesorolás alá esnek.
Ezen új rendelkezések szerint nem lehet az adózási egyezmény alapján kedvezményhez jutni, ha a jövedelmet nem valamelyik érintett országban adóilletőséggel rendelkező személy jövedelmének kell tekinteni.
Más intézkedések magukba foglalnak egy olyan opcionális alternatívát, melynek célja megakadályozni a kettős illetőségű társaságok egyezményes kedvezményekhez jutását, mindaddig, amíg az illetékes hatóságok nem állapodnak meg az illetőség kérdésében.

Adóegyezménnyel való visszaélés megelőzése:
A treaty shopping megakadályozására az MLI bevezeti a PPT-tesztet (principal purpose, vagyis elődleges cél teszt, a továbbiakban: PPT), opcionálisan kiegészítve az egyszerűsített limitation-on-benefits (kedvezmény korlátozás, a továbbiakban LOB) rendelkezéssel. A tagállamok számára akkor engedélyezett ezen szabály kikerülése, ha megfelelő intézkedéseket tesznek olyan alternatív rendelkezések elfogadására, amelyek eleget tesznek az adóegyezményekkel való visszaélésre vonatkozó minimális BEPS standardoknak, mint például egy egyéb intézkedésekkel kombinált részletes LOB rendelkezés. Ráadásul, az MLI számos speciális, visszaélést akadályozó rendelkezést is bevezet kifejezetten olyan sajátos esetekre fókuszálva, mint például a harmadik államokban lévő, alacsony adókulccsal adóztatott állandó telephelyek jövedelmével kapcsolatban elérhető egyezményes kedvezmények kizárása.
 
Állandó telephely létesítés mesterséges elkerülésének megelőzése:
Az MLI opcionális rendelkezéseket biztosít annak érdekében, hogy csökkentsék az adóegyezményekben az állandó telephely létrejöttéhez szükséges követelményeket, és ennek megfelelően azt a limitet, ami alapján a nem-rezidens vállalatoknak adóügyi illetősége keletkezik a forrásországban. Ezen módosítások célja az, hogy megakadályozzák az állandó telephely létesülésének elkerülését célzó stratégiákat, ideértve az (i) ügynöki megbízásokat, (ii) speciális adómentességet élvező tevékenységek kihasználását és (iii) az üzleti tevékenységek kapcsolt vállalkozások közötti mesterséges szétaprózását.

Konfliktusrendezés fejlesztése:
Az MLI célja továbbá, hogy egy elvárt minimum szinttel erősítse a kölcsönös egyeztető eljárás (MAP) hatékonyságát. Ezen kívül az MLI opcionális intézkedést biztosít a kötelező érvényű MAP egyeztető eljárásra, mint mechanizmusra, annak érdekében, hogy az egyezménnyekkel összefüggően felmerülő viták meghatározott időkorláton belül megoldásra kerüljenek. A hatékony konfliktusrendezési mechanizmusok fejlesztése különösen fontos, tekintettel arra, hogy a BEPS akciók MLI-n keresztül történő bevezetése nyomán vélhetően megemelkedik majd a vitás helyzetek száma.

Ütemezési és megvalósítási folyamat
AZ MLI életbe lépéséhez legalább öt ország ratifikációja szükséges. Olyan bilaterális egyezményekre lesz hatással, amelyeket kifejezetten kijelölnek – feltéve, hogy mindkét egyezményes ország ratifikálja az MLI-t –, és amelyeket a belföldi eljárási szabályok alapján is szükséges ratifikálni, elfogadni.
A kormányoknak listát kell készíteniük az érintett egyezményekről, el kell dönteniük, hogy mely rendelkezéseket kívánják alkalmazni, és melyekkel szemben élnek fenntartással, és mindezekről értesíteniük kell az OECD-t is.
Az OECD, mint az MLI letéteményese, mindenki számára elérhető nyilvántartást vezet az országok MLI-hez való csatlakozásáról, az opt-in, illetve opt-out döntéseikről, valamint két ország között a hatályba lépés dátumáról.

Az aláíró országok által adóegyezményeikben alkalmazandó MLI rendelkezések joghatása
Az MLI rendelkezések nem a meglévő egyezmények szövegeinek módosítása által kerülnek majd bele az egyes bilaterális egyezményekbe, hanem ezek a rendelkezések az egyezményekkel együtt olvasandók és alkalmazandók. Megjegyzendő továbbá, hogy az egyes országoknak saját maguknak kell dönteniük arról, hogy készítenek-e belső célokra egy konszolidált verziót azon egyezményeikből, amelyekben a változtatásokat és kiegészítéseket az MLI alapján végre kell hajtani.

Hollandia, Belgium, Luxemburg és Svájc helyzete
Egy, az MLI-ről szóló friss állásfoglalásában a holland kormány kifejtette végrehajtási preferenciáit. Hollandia arra törekszik, hogy a lehető legszélesebb mértékben megvalósítsa az MLI intézkedéseit saját egyezményeiben, különös tekintettel a PPT-tesztre, mint visszaélést megakadályozó rendelkezésre, a módosított állandó telephely definícióra, valamint a kötelező erejű egyeztető eljárásra. Belgium nem hivatalosan szintén a kötelező erejű egyeztető eljárást tarja a legfontosabbnak, ugyanakkor Luxemburg és Svájc még nem tette közzé az MLI-vel kapcsolatos álláspontját.

 

Hírek

rss